โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยระบบ GIS

  • เจ้าของโครงการ
  • : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มูลค่าโครงการ
  • : 4.171 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 8 เดือน

รายละเอียดของงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความประสงค์ที่จะจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการสนับสนุนส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาพัฒนาพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นต้น และเพื่อให้การพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม และประเภทอุตสาหกรร รวมทั้งศึกษารายละเอียดแผนพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของจังหวัด ที่เป็นพื้นที่จัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม วิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (GIS Application) ที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมและกำกับดูแลเขตประกอบการอุตสาหกรรม และเพื่อยืนยันแนวเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามที่ได้รับการประกาศ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งโรงงานที่ตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน