โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Zoning)

  • เจ้าของโครงการ
  • : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มูลค่าโครงการ
  • : 2.75 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 240 วัน

รายละเอียดของงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและกำหนดอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม โดยการจัดทำโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม ช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่จังหวัดเป้าหมาย และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญเพื่อคัดเลือกและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย จัดทำข้อมูลที่เป็นผลจากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย โดยการประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ให้อยู่ในรูปของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ที่รองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการกำหนดรายละเอียดการศึกษาเชิงลึกอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ความเหมาะสมของพื้นที่ ประเภทของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ความสามารถและศักยภาพในการรองรับโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลการเชื่อมโยงในพื้นที่อุตสาหกรรมระหว่างจังหวัด เป็นต้น

พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาตร์และสังคมที่เหมาะสม จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัดเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ