โครงการปรับปรุงระบบงานทางธุรกิจ (Upgrade SAP) การประปาส่วนภูมิภาค

  • เจ้าของโครงการ
  • : การประปาส่วนภูมิภาค
  • มูลค่าโครงการ
  • : 166.0 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 540 วัน

รายละเอียดของงาน

กปภ. ได้นำระบบงานทางธุรกิจ (SAP) มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบริหารงานในรูปแบบบูรณาการข้อมูลด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planing) ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ข้อมูลที่ใช้งานระบบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายด้านข้อมูล จึงมีแผนในการปรับปรุงระบบงานทั้งโครงสร้าง

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้ปรับปรุงระบบงานทางธุรกิจทั้งระบบ จาก SAP R/3 V4.6C เป็น Version ECC 6.0 ระบบคลังข้อมูล SAP BW V3 เป็น Version 7.3 และระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle 9.2 เป็น Oracle 11g รวมทั้งจัดหาติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย ระบบงานด้านบัญชีและการเงิน (Financial Accounting) ระบบงานด้านพัสดุ (Material Management) ระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ระบบตรวจสอบ (Audit Information System) ระบบสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหารและคลังข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งระบบดูแลรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจของผู้บริหารให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันระหว่างส่วน งานต่าง ๆ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ กปภ.เขต 1-10 และ กปภ.สาขาขนาดใหญ่ทั้ง 15 แห่ง