โครงการพัฒนาระบบพัสดุของการรถไฟแห่งประเทศไทย

  • เจ้าของโครงการ
  • : การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • มูลค่าโครงการ
  • : 9.932 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 180 วัน

รายละเอียดของงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาให้เป็นมาตรฐาน สำหรับการนำร่อง ในการใช้งานภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เหมาะสมด้วย โดยระบบดังกล่าวจะต้องครอบคลุมการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่กระบวนการมอบหมายการจัดทำเอกสารประกวดราคา การบันทึกการปฏิบัติงานการจัดทำเอกสารประกวดราคา การติดตามเวลาและงานการจัดทำเอกสารประกวดราคา และการรายงานข้อมูลของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลรวดเร็วทันต่อเวลา

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้นำร่อง การใช้งานภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยออกแบบและวางโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในระบบการบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบต้นแบบโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดเอง ตามความต้องการของผู้ใช้งานจำนวน 1 ต้นแบบ และออกแบบต้นแบบรายงานที่การปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้งานจำนวน 2 ต้นแบบ อีกทั้งยังจัดทำหน้าจอแสดงผลให้แก่ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงผลข้อมูลสรุปรายงานสถานะกระบวนการจัดทำเอกสารประกวดราคาจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำระบบช่วยให้คำแนะนำ (Recommendation) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อแนะนำกับผู้ใช้งานให้ทราบถึงองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีสำหรับการจัดทำเอกสารประกวดราคา