โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS)

  • เจ้าของโครงการ
  • : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • มูลค่าโครงการ
  • : 440.0 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 1,095 วัน

รายละเอียดของงาน

การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะนำระบบ Port Community System (PCS) มาใช้ในการบริหารจัดการ มีขอบเขตงานตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนรายงานผลการศึกษา และออกแบบระบบ PCS จนถึงการขั้นตอนการ Implementation และนำระบบ PCS ออกใช้งาน

โดยในการพัฒนาระบบ PCS ของโครงการฯ ได้นำโปรแกรมสำเร็จรูประบบ Global PORTNET PCS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสิงคโปร์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และเป็นสถาปัตยกรรมที่เปิดกว้างในรูปแบบที่เป็นลักษณะ Open Platform ให้สามารถพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การนำระบบ Global PORTNET มาใช้นั้น ได้มีปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม (Customization) เพื่อให้ตรงกับความต้องการและบริบทของประเทศไทย ที่มีขอบเขตการใช้งานครอบคลุมการใช้งานในท่าเรือได้หลายแห่ง และสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการขนส่งสินค้าทางทะเล เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ คือ การท่าเรือฯ จะมีระบบ Port Community System (PCS) ที่เป็น Platform ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เจ้าของสายการเดินเรือ ผู้ประกอบการรถบรรทุก ผู้นำเข้าส่งออก/ตัวแทน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่า อีกทั้ง เป็นการรองรับการเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window (NSW) และระบบ PCS อื่น ๆ ในอนาคต ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ