โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ สำนักงานสลากฯ แห่งใหม่รวม 6 โครงการ

  • เจ้าของโครงการ
  • : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • มูลค่าโครงการ
  • : 67.4 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 420 วัน

รายละเอียดของงาน

สำนักงานสลากฯ มีแผนพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และพัฒนาประยุกต์ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อให้บริการและสร้างพันธมิตร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร บูรณาการข้อมูลและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการย้ายระบบฯ มายังสำนักงานสลากฯ แห่งใหม่

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้เป็นผู้จัดทำระบบสารสนเทศทั้งระบบที่อาคารสำนักงานแห่งใหม่ รวม 6 โครงการ เพื่อการบูรณาการช้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานทั้งด้านการควบคุม ติดตาม ประเมินผลและการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง การจัดทำระบบ สนับสนุนการบริหารองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร ทั้งด้านการฝึกอบรมด้าน ICT และ การจัดทำระบบห้องสมุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้้

1. จัดทำระบบห้องฝึกอบรมด้าน IT ที่มีมาตรฐานรูปแบบสื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning

2. จัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (MIS/EIS) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร เช่น ระบบนำเข้าข้อมูล การออกรายงานเชิงวิเคราะห์การพยากรณ์แนวโน้มค่าใช้จ่าย

3. จัดทำและพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ (System Audit) ตรวจสอบด้านบัญชีและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Audit) การควบคุมติดตามประเมินผลและตรวจสอบภายใน

4. จัดทำและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

5. จัดทำพัฒนาระบบเวปไซต์ของสำนักงาน Web Portal (www.glo.or.th) ให้ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้บริการอำนวยความสะดวกกับประชาชน

6. จัดทำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติด้วยระบบเทคโนโลยี RFID รวมถึงระบบสืบค้นรายการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศแบบออนไลน์กว่า 10,000 หมวดหมู่รายการ